Sleva 15 % na nákup nad 2000 Kč s kódem : svet15

722 900 209 po-pá 8:00 - 17:0 hod.
Můj účet Nákupní košík 0 Kč
/ EUR

Ochrana osobních údajů

1.9.2019

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, IČ: 291 90 177 vedená u rejstříkového soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 64400 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Pro naši společnost je velmi důležitá ochrana osobních údajů. Při zpracování vašich soukromých dat zachováváme otevřenost a transparentnost. Proto jsme zavedli podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

 

Ochrana osobních údajů

 

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje, na základě platných právních předpisů o ochraně dat, nese společnost Kreativní svět s.r.o., Vinohrady 220, 664 61 Rebešovice, IČ: 291 90 177 vedená u rejstříkového soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 64400 (dále jen správce).

 

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v zabezpečeném datacentru v Brně v České republice.

 

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže, uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

 

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

 

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete nás kontaktovat na info@kreativnisvet.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti. Zašleme vám vaše osobní údaje e-mailem.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů:

Kdykoli společnost Kreativní svět s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

 

Právo na opravu:

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte-li účet u kreativnisvet.cz (Kreativní svět s.r.o.), můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na webových stránkách internetového obchodu.

 

Právo na výmaz:

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných naší společností kdykoli, s výjimkou těchto situací

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u naší společnosti nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

 

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti. Kreativní svět s.r.o. pak nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy nebo s ohledem na právní nároky.

 

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
 • změnou nastavení vašeho účtu

 

Právo na omezení:

Máte právo požádat Kreativní svět s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Kreativní svět s.r.o., společnost Kreativní svět s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
 • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Kreativní svět s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
 • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů.
 • pokud Kreativní svět s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

 

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme vám k dispozici. Kdykoliv neváhejte kontaktovat, v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy, zaměstnance zákaznického servisu na info@kreativnisvet.cz.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pro účely a způsob jakým zpracováváme vaše osobních údaje, není nutné, abychom jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Máte-li za to, že naše společnost zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

 

Aktualizace Ochrany Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

 

 

Nákup přes internet

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu na stránkách Kreativnisvet.cz, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a pro online nákup a potvrzení vaší adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb.

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů

 • kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • platební údaje a historie plateb
 • údaje k objednávkám
 • historie nákupů

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, zejména skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb společnosti Kreativní svět s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

 

 

Přímý marketing

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.

Abyste si váš nákup u nás užili, budeme vám poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a budeme vám zasílat individuální nabídky. Všechny tyto skvělé služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a jaké informace jste nám poskytli.

 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů

 • kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo
 • na jaké produkty a nabídky jste klikli
 • historie nákupů
 • jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo Kreativní svět s.r.o.

 

Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám
 
Předávání osobních údajů
 
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.
 
K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.
 
Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
 
Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.
 
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem.

 

Vaše právo odvolat souhlas:

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost Kreativní svět s.r.o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
 • změnou nastavení vašeho účtu na Kreativnisvet.cz

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláme váš souhlas. V případě e-mailového marketingu vás budeme považovat za neaktivního zákazníka, pokud jste za poslední rok neotevřeli e-mail. Po této lhůtě budou vaše osobní údaje smazány.

 

 

Účet/registrace na Kreativnisvet.cz

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu, k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb společnosti Kreativní svět s.r.o.. Poskytujeme vám historii objednávek a podrobnosti k objednávkám. Můžete si upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem) a aktuálně poskytnuté osobní a kontaktní údaje. Máte možnost si ukládat zboží do nákupního košíku. K poskytování relevantního doporučení produktů, společnost Kreativní svět s.r.o. zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.

 

Jaké typy osobních údajů sbíráme?

Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu na Kreativnisvet.cz.

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo
 • země
 • nastavení účtu
 • šifrované údaje o vaší platební kartě

V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů

 • historie objednávek
 • údaje o doručení
 • historie plateb

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie

 • historie klikání
 • historie pohybu a prohlížení

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu na Kreativnisvet.cz.

Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

 

Vaše právo odvolat souhlas:

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a Kreativní svět s.r.o. vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

 

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu na Kreativnisvet.cz. Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu. Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

 

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Kreativní svět s.r.o. na adrese info@kreativnisvet.cz. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.

 

 

Váš Kreativnisvet.cz

Probuďte svou kreativitu!

Čtyřikrát do měsíce vám pošleme e-mail plný slev, novinek, tipů a rad pro vlastní tvoření.

Nemusíte mít strach, z odběru se odhlásíte jedním kliknutím. :)

Copyright 2021 Kreativní svět s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Facebook Instagram Twitter YouTube
Čekejte prosím...